Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (EAFRD) eli Maaseuturahasto

Maaseutuvirasto (Mavi) vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä Suomessa. Mavi toimii Suomen maksajavirastona ja hallinnoi vuosittain yli kahden miljardin euron tukia. Seuraavat tiedot perustuvat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 – 2013 ohjelma-asiakirjaan, joka sisältää koko maan kattavat linjaukset. Käytännössä tukipäätökset riippuvat kuitenkin alueellisten kehittämissuunnitelmien painotuksista, jolloin hakijan kannattaa hyvissä ajoin ottaa yhteys alueelliseen hallinnoivaan viranomaiseen (ELY-keskukset) tai paikalliseen Leader-ryhmään varmistaakseen, että hankesuunnitelman mukaista toimintaa tuetaan juuri hänen alueellaan.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma:

Toimintalinja 3: Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen

Kolmanteen toimintalinjaan kuuluvat maaseutuelinkeinojen monipuolistaminen ja kehittäminen maatiloilla ja muissa maaseudun mikroyrityksissä, maaseutumatkailun kehittäminen sekä maaseudun palveluiden ja kylien kehittäminen. Elinkeinoelämän monipuolistamisen osalta rahoituksen painopisteenä ovat mm. matkailu-, virkistys- ja hoivapalveluyritykset sekä muu palvelutuotanto (liike-elämän palvelut, henkilökohtaiset palvelut). Elämänlaatuun vaikuttavat toimenpiteet sisältävät sekä asukkaiden että yritysten palveluita parantavia aktivointi-, suunnittelu- ja kehittämistoimia, joiden avulla luodaan myös uusia ansio- ja työmahdollisuuksia. Ks. esim.

Toimenpide 311: taloudellisen toiminnan laajentaminen maatalouden ulkopuolelle

Tuki myönnetään maatilakotitalouden jäsenille, jotka monipuolistaisivat tuotantoaan perinteisen maataloustuotannon ulkopuolelle mm. palveluihin, käsiteollisuuteen ja maatilalla valmistettujen tuotteiden markkinointiin. Maatilakotitalouksien yritystoiminnan yleisiä edellytyksiä parannetaan myös alueellisilla toimialojen kehittämishankkeilla. Osa toimenpiteen hankkeista arvioidaan toteutettavan Leader-toimintatavan mukaisesti.

Toimenpide 313:  Matkailuelinkeinojen edistäminen

Toimenpiteessä toteutetaan hankkeita, joilla kehitetään maaseutumatkailua elinkeinotoimintana ja parannetaan toimintaympäristöä. Lisäksi edistetään maaseutumatkailuyrittäjien verkostoitumista ja kehitetään maaseudun elinkeinorakennetta yhä monipuolisemmaksi.

Toimenpide 323:  Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen

Toimenpiteessä toteutetaan hankkeita, jotka hyödyntävät maaseudun kulttuuriperintökohteita ja arvokkaita rakennuksia sekä luonnonperintökohteita ja luonnonarvoltaan merkittäviä paikkoja ja edistävät niiden suojelua, säilyttämistä ja kehittämistä.

Toimintalinja 4: Leader-toimintaryhmän kautta haettavat tuet

Leader-toimintaryhmä on rekisteröity yhdistys, ”joka kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia työpaikkoja ja yrityksiä”. Suomessa toimii kaikkiaan 56 toimintaryhmää. Leader-toimintaryhmien kautta toteutetaan muun muassa toimintalinjan 3 sisältöjä.

TUKIMUODOT: 

Yritystoiminnan tuet ja hanketuet yksityis- tai julkisoikeudellisille yhteisöille tai säätiöille

1. Yritystoiminnan tuet

1.1.Yrityksen käynnistystuki

1.2. Yrityksen investointituki

1.3. Yrityksen tai yritysryhmän kehittämistuki


1.1. Yrityksen käynnistystuki

Kenelle

Tukea voivat hakea aloittavat yritykset tai yritykset, joilla ei vielä ole palkattuja työntekijöitä. Tuen saaja voi olla luonnollinen henkilö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta tai osakeyhtiö.

Mihin

Yritys voi saada käynnistystukea palkatessaan ensimmäisiä vieraita työntekijöitä.

Milloin

Leader-toimintaryhmissä jatkuva, kansallisesta kehittämisohjelmasta erillisen hakuaikataulun mukaan (lisätiedot: Hämeen ELY-keskus)

Rahoituksen ehdot

Yritystuen yleiset ehdot: Yritystukea voidaan myöntää maatilalla maatalouden ohella harjoitettavaan muuhun yritystoimintaan sekä muille maaseudulla sijaitseville, alle kymmenen henkeä työllistäville yrityksille, jolla on alle kahden miljoonan euron vuosiliikevaihto. Tuen myöntäminen edellyttää, että yritys sijaitsee ja yrittäjä asuu maaseutumaisella alueella. Käynnistystuen ehdot: Tukea voi saada enintään kahden henkilötyövuoden palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin kahden vuoden aikana. Tukea voidaan myöntää enintään 50 prosenttia palkasta, joten yrityksen omarahoitusosuudeksHyväksyttävät kustannukset: rahana ja luontaisetuina suoritettavat ennakonpidätyksenalaiset kohtuulliset palkkakustannukset. Hankkeiden yleis(hallinto)kustannukset hyväksytään rajatusti siinä määrin kun ne voidaan todentaa hankkeen kuluiksi, todentaminen voi olla vaikeaa. Yritystukea haetaan alueellisilta ELY-keskuksilta tai paikallisilta Leader-toimintaryhmiltä.

Tuen maksatus

Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

 

1.2. Yrityksen investointituki

Kenelle

Tukea voivat hakea maatilat, jotka harjoittavat tai ryhtyvät harjoittamaan maatalouden ohella muuta yritystoimintaa, alle 10 työntekijän mikroyritykset maaseudulla ja alle 250 työntekijän pk-yritykset, jotka harjoittavat maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta. Tuen saaja voi olla luonnollinen henkilö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta tai osakeyhtiö.

Mihin

Maatiloille ja mikroyrityksille voidaan myöntää avustusta yritystoiminnan aloittamisessa tai laajentamisessa tarpeellisen käyttöomaisuuden hankintaan ja sen muutos- ja parannustöihin. Pk-yrityksille voidaan myöntää avustusta maataloustuotteiden ensiasteen jalostuksen ja markkinoinnin tuottavuuden lisäämistä, tuotteiden laadun parantamista sekä toiminnan kansainvälistämistä tukeviin investointeihin.

Milloin

Leader-toimintaryhmissä jatkuva, kansallisesta kehittämisohjelmasta erillisen hakuaikataulun mukaan (lisätiedot: Hämeen ELY-keskus)

Rahoituksen ehdot

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että investointi toteutetaan tarkoitukseensa nähden kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla. Tällöin otetaan huomioon investointikustannusten lisäksi investoinnin käyttöaika, laatu, käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä muut vastaavat seikat. Tuen määrä riippuu yrityksen koosta ja sijainnista. Tukea voidaan myöntää siten, että julkisen rahoituksen määrä investoinnissa ei ylitä 75 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Tällöin maaseuturahaston ja valtion osuus on 10 – 35 % tukialueesta ja yrityksen koosta riippuen. Hankkeiden yleis(hallinto)kustannukset hyväksytään rajatusti siinä määrin kun ne voidaan todentaa hankkeen kuluiksi, todentaminen voi olla vaikeaa.

Maksatus

Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

 

1.3. Yrityksen tai yritysryhmän kehittämistuki

Kenelle

Tukea voivat hakea maatalouden ohella muuta yritystoimintaa harjoittavat maatilat, maaseudun mikroyritykset ja ensiasteen jalostusta harjoittavat pk-yritykset

Mihin

Tukea voidaan myöntää sellaisen yrityksen ulkopuolisen asiantuntemuksen ja osaamisen hankkimiseen, joka kehittää yrityksen tuotteita, tuotantomenetelmiä tai markkinointia tai muuten parantaa yrityksen liiketoimintaa.

Milloin

Leader-toimintaryhmissä jatkuva, kansallisesta kehittämisohjelmasta erillisen hakuaikataulun mukaan (lisätiedot: Hämeen ELY-keskus)

Rahoituksen ehdot

Vähintään kolme yritystä voi toteuttaa kehittämishankkeen ryhmänä. Kaikkien hankkeessa mukana olevien yritysten tulee täyttää ohjelman edellytykset. Hakijana tai hankkeen vetäjänä voi toimia kehittämisyhteisö (neuvontajärjestö, kunnallinen elinkeinoyhtiö, oppilaitos tai muu yrityksille kehittämispalveluita tarjoava organisaatio) tai yksi ryhmän jäsenistä. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden ja koulutuksen hankkiminen sekä muut kehittämishankkeen kustannukset käyttöomaisuusinvestointeihin luettavia kustannuksia lukuun ottamatta. Julkisen tuen määrä voi olla toimenpiteestä, kustannuksista ja yrityksen toimialasta riippuen enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Yritysryhmälle myönnettävän kehittämistuen määrä voi olla enintään 75 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista silloin, kun tuki myönnetään kehittämisyhteisölle. Kehittämistukea voidaan myöntää myös ennen yritystoiminnan aloittamista yrityksen toimintaedellytysten selvittämiseen, jolloin julkisen tuen määrä voi olla enintään 90 prosenttia korkeintaan 1500 euron kustannuksista. Hankkeiden yleis(hallinto)kustannukset hyväksytään rajatusti siinä määrin kun ne voidaan todentaa hankkeen kuluiksi, todentaminen voi olla vaikeaa.

Maksatus

Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

 

2. Hanketuet yksityis- tai julkisoikeudellisille yhteisöille tai säätiöille

Elinkeinojen kehittämishankkeiden avulla luodaan pohjaa, tehdään selvitystyötä sekä valmentaudutaan tulevaisuuden muutoksiin muun muassa kehittämällä maaseudun mikroyritysten toimintaympäristöä. Myös maaseudun asumisviihtyvyyden, vetovoimaisuuden ja toiminnallisuuden parantamiseen tähtäävät yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet ovat tärkeä osa maaseudun kehittämistyötä. Tähän kuuluvat

2.1. Yleishyödyllinen kehittämishanke

2.2. Elinkeinollinen kehittämishanke

2.3. Koulutus- tai tiedonvälityshanke

2.4. Yleishyödyllinen investointihanke

 

2.1. Yleishyödyllinen kehittämishanke

Kenelle

Tukea voivat hakea yksityis- tai julkisoikeudelliset yhteisöt tai säätiöt, esimerkiksi kylä- tai kulttuuriyhdistykset, 4H-yhdistykset, ympäristöjärjestöt tai maamiesseurat, kunnat, kuntayhtymät tai oppilaitokset.

Mihin

Yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa voidaan esimerkiksi edistää asukkaiden palveluja, paikallista kulttuuria tai kylän viihtyisyyttä, toiminnallisuutta ja vetovoimaisuutta; säilyttää kulttuuriperintöä tai laatia ja toteuttaa kylien kehittämissuunnitelmia. Kehittämishanke voi olla myös nuorten projekti, ympäristöprojekti tai kansainvälinen hanke.

Milloin

Leader-toimintaryhmissä jatkuva, kansallisesta kehittämisohjelmasta erillisen hakuaikataulun mukaan (lisätiedot: Hämeen ELY-keskus)

Rahoituksen ehdot

Julkisen tuen määrä voi olla toimenpiteestä ja kustannuksista riippuen enintään 90 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Laajoissa alueiden välisissä, toimintaryhmien välisissä, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa sekä toteutettavuusselvityksissä tuen määrä voi olla 100 prosenttia. Tuen määrä voi olla 100 prosenttia myös yleisissä toimiala- ja tuotantosuuntakohtaisissa selvitys-, arviointi- ja yhteensovitushankkeissa. Leader-toimintaryhmän puoltamaan hankkeeseen tukea voidaan myöntää enintään 150 000 euroa. Hyväksyttävät kustannukset: Tukea voi saada muun muassa työntekijöiden palkkauskuluihin, matkakustannuksiin, asiantuntijoiden palkkioihin, ostopalveluihin, toimistokuluihin, vuokriin ja ohjausryhmän kuluihin. Hankkeiden yleis(hallinto)kustannukset hyväksytään rajatusti siinä määrin kun ne voidaan todentaa hankkeen kuluiksi, todentaminen voi olla vaikeaa.

Maksatus

Maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaisesti

 

2.2. Elinkeinollinen kehittämishanke

Kenelle

Tukea voivat hakea yksityis- tai julkisoikeudelliset yhteisöt tai säätiöt, esimerkiksi kylä- tai kulttuuriyhdistykset, 4H-yhdistykset, ympäristöjärjestöt tai maamiesseurat, kunnat, kuntayhtymät tai oppilaitokset.

Mihin

Elinkeinollisella kehittämishankkeella monipuolistetaan maaseudun elinkeinotoimintaa. Kehittämiskohteena voi olla esimerkiksi maaseudun mikroyritysten toimintaympäristö tai yritysten yhteistoiminta. Hankkeen tarkoituksena ei ole hyödyttää yksittäistä yrittäjää vaan toimialaa.

Milloin

Leader-toimintaryhmissä jatkuva, kansallisesta kehittämisohjelmasta erillisen hakuaikataulun mukaan (lisätiedot: Hämeen ELY-keskus)

Rahoituksen ehdot

Julkisen tuen määrä voi olla toimenpiteestä ja kustannuksista riippuen enintään 90 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Laajoissa alueiden välisissä, toimintaryhmien välisissä, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa sekä toteutettavuusselvityksissä julkisen tuen määrä voi olla 100 prosenttia. Julkisen tuen määrä voi olla 100 prosenttia myös yleisissä toimiala- ja tuotantosuuntakohtaisissa selvitys-, arviointi- ja yhteensovitushankkeissa. Leader-toimintaryhmän puoltamaan hankkeeseen tukea voidaan myöntää enintään 150 000 euroa. Hyväksyttävät kustannukset: Tukea voi saada muun muassa työntekijöiden palkkauskuluihin, matkakustannuksiin, asiantuntijoiden palkkioihin, ostopalveluihin, toimistokuluihin, vuokriin ja ohjausryhmän kuluihin. Hankkeiden yleis(hallinto)kustannukset hyväksytään rajatusti siinä määrin kun ne voidaan todentaa hankkeen kuluiksi, todentaminen voi olla vaikeaa.

Maksatus

Maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

 

2.3. Koulutus- tai tiedonvälityshanke

Kenelle

Tukea voivat hakea yksityis- tai julkisoikeudelliset yhteisöt tai säätiöt, esimerkiksi kylä- tai kulttuuriyhdistykset, 4H-yhdistykset, ympäristöjärjestöt tai maamiesseurat, kunnat, kuntayhtymät tai oppilaitokset.

Mihin

Koulutushankkeet lisäävät erityisesti liikkeenjohtoon, markkinointiin, talouden ja tuotannon tehokkuuteen ja laatuun liittyvää osaamista. Koulutuksen kohderyhmänä voivat olla esimerkiksi viljelijät, metsänomistajat, maaseudun yrittäjät tai kylien kehittäjät. Tiedonvälityshankkeessa voidaan järjestää muun muassa yleisiä tiedotuskampanjoita, jotka edistävät ympäristö- ja maaseututietoisuuden lisäämistä, helpottavat uusimman tieteellisen tiedon leviämistä ja innovaatioiden, uusien menetelmien ja muun osaamisen saattamista maatilojen ja maaseudun asukkaiden käyttöön.

Milloin

Leader-toimintaryhmissä jatkuva, kansallisesta kehittämisohjelmasta erillisen hakuaikataulun mukaan (lisätiedot: Hämeen ELY-keskus)

Rahoituksen ehdot

Julkisen tuen määrä voi olla toimenpiteestä ja kustannuksista riippuen enintään 90 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Tiedonvälityshankkeissa ja hankkeissa, jotka eivät sisällä valtiontukea, julkisen tuen määrä voi olla 100 prosenttia. Maaseuturahaston rahoitusosuus on 45 % tukikelpoisista julkisista menoista. Leader-toimintaryhmän puoltamassa koulutushankkeessa julkisen rahoituksen määrä voi olla enintään 150 000 euroa. Hyväksyttävät kustannukset: Tukea voi saada muun muassa palkkauskuluihin, asiantuntijoiden palkkioihin, matkakustannuksiin, ostopalveluihin, toimistokuluihin, vuokriin ja ohjausryhmän kuluihin. Hankkeiden yleis(hallinto)kustannukset hyväksytään rajatusti siinä määrin kun ne voidaan todentaa hankkeen kuluiksi, todentaminen voi olla vaikeaa.

Maksatus

Maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaisesti

 

2.4. Yleishyödyllinen investointihanke

Kenelle

Tukea voivat hakea yksityis- tai julkisoikeudelliset yhteisöt tai säätiöt, esimerkiksi kylä- tai kulttuuriyhdistykset, 4H-yhdistykset, ympäristöjärjestöt tai maamiesseurat, kunnat, kuntayhtymät tai oppilaitokset.

Mihin

Yleishyödyllisestä investointihankkeesta voidaan rahoittaa esimerkiksi kylän kehittämis- tai maisemanhoitosuunnitelmien laatiminen, reitistön perustaminen ja kehittäminen tai ympäristö- ja kulttuurikohteen kunnostaminen. Investoinnin tulee olla kaikkien asukkaiden ja kylän toimijoiden käytettävissä.

Milloin

Leader-toimintaryhmissä jatkuva, kansallisesta kehittämisohjelmasta erillisen hakuaikataulun mukaan (lisätiedot: Hämeen ELY-keskus)

Rahoituksen ehdot

Julkisen tuen määrä voi olla toimenpiteestä ja kustannuksista riippuen olla enintään 75 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Jos tuen hakijana on julkisoikeudellinen yhteisö, voi julkisen tuen määrä olla 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Tässä tapauksessa muun julkisen rahoituksen eli esim. kunnan omarahoitusosuuden tulee olla 30 prosenttia. Leader-toimintaryhmän puoltamassa hankkeessa tuen määrä voi olla korkeintaan 150 000 euroa. Hyväksyttävät kustannukset: Tukea voi saada muun muassa työntekijöiden palkkauskuluihin, matkakustannuksiin, asiantuntijoiden palkkioihin, ostopalveluihin, toimistokuluihin, vuokriin ja ohjausryhmän kuluihin sekä aineettomiin ja aineellisiin investointeihin, kuten laitteiden hankkimiseen, rakennelmiin, rakennusten kunnostamiseen ja käyttöoikeuksien hankkimiseen. Hankkeiden yleiskustannukset hyväksytään rajatusti siinä määrin kun ne voidaan todentaa hankkeen kuluiksi, todentaminen voi olla vaikeaa.

Maksatus

Maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Lue lisää: http://www.maaseutu.fi/fi/index/leader/tuet.html